Koszyk: (0) Razem: 0.00

Polityka prywatności i cookies

 Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego ewana.com.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu sklepu firmy EWANA Klient powinien zapoznać się z Polityką Prywatności.

Postanowienia ogólne

Dane osobowe są chronione przez P.P.H EWANA oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Klient ma możliwość złożenia zamówienia w dwóch wariantach:

Zakupy z rejestracją – klient zakłada konto w sklepie EWANA Lingerie Podczas rejestracji Klient proszony jest o wyrażenie zgody na dodanie swojego adresu email do listy klientów usługi newsletter. Dodanie adresu email do listy subskrypcji oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera informującego o promocjach oraz nowościach. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe.

Zakupy bez rejestracji – klient dokonuje jednorazowego zakupu, bez zakładania konta w sklepie EWANA Lingerie. Klient ma także prawo do dopisania się do listy klientów usługi newsletter.

 

Administrator Danych Osobowych

Administrator

1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony sklepu internetowego EWANA, w tym Kupujących i Użytkowników, jest firma EWANA Lingerie z siedzibą przy ul. Taterniczej 33G, NIP: 729-100-73-63; REGON 471-04-10-95 („Administrator”).

2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Firma EWANA Lingerie przetwarza dane osobowe klientów w zakresie:

*imię,

*nazwisko,

*adres zamieszkania,

*nr telefonu,

*adres dostawy, na który ma zostać wysłane zamówienie, (o ile jest inny niż adres zamieszkania),

*adres email,

 

W momencie, kiedy klient chce, aby została wystawiona faktura VAT, dokumentująca zakup towaru, potrzebne będą również dodatkowe dane, niezbędne do wystawienia faktury:

- nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza

- adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę),

- numer NIP

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże również niezbędne do realizacji zamówienia.

Postawą weryfikacji zarejestrowanego klienta w sklepie EWANA Lingerie jest adres email, podany w trakcie rejestracji oraz indywidualne hasło klienta. Obowiązkiem klienta jest odpowiednie zabezpieczenie hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dane osobowe klientów sklepu internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym sklepu za pomocą hasła i loginu, otrzymanego w trakcie rejestracji. W procesie rejestracji klient wybiera hasło, które nie może być krótsze niż 8 znaków ani nie dłuższe niż 30 znaków; zaleca się, aby hasło zawierało litery i cyfry lub znaki specjalne/dużą literę.

Usunięcie danych osobowych jest możliwe po przesłaniu wiadomości do EWANA Lingerie na adres sklep@ewana.com.pl

EWANA Lingerie niniejszym zaznacza, że nigdy nie żąda podania adresu email i/lub hasła w treści emaila, czy też w innym miejscu niż strona internetowa.

Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych/nieistniejących danych osobowych.

 

Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter.


Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji zamówień Klienta oraz w celu umożliwienia korzystania ze sklepu, jak również do wewnętrznych celów EWANA Lingerie, dotyczących ewidencjonowania sprzedaży i klientów sklepu internetowego (między innymi w celu podatkowym).

W przypadku, gdy klient wyrazi zgodę na korzystanie z usługi newsletter, jego dane są wykorzystywane w celu realizacji usługi newsletter (przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym). Każdy użytkownik usługi ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany, bądź usunięcia podanego adresu email z naszej bazy.

Dane przetwarzane będą w celu:

1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Portalu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

5. Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie sklepu ewana, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów – aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: info@ewana.com.pl

3. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.


Zabezpieczenie Danych

1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz firmy Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i sposób ich odwoływania

Rejestrując się w sklepie EWANA Lingerie- klient proszony jest o wyrażenie zgody w odniesieniu do klauzul, zamieszczonych poniżej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących adres email, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy zakupionych produktów, nr telefonu, datę urodzenia, przez EWANA Lingerie z siedzibą w Łodzi, przy ul. Taterniczej 33G, 92- 104 Łódź,

w celu realizacji zamówień, złożonych w sklepie www.ewana.com.pl/sklep w celach marketingowych, informacyjnych, składania ofert handlowych, działań  promocyjnych, prowadzonych obecnie, bądź w przyszłości. Cofnięcie zgody jest możliwe w każdej chwili.

 

Dane zbierane automatycznie

Pliki Cookies („ciasteczka”)

Strona www.ewana.com.pl może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze użytkownika, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z witryny i sklepu internetowego.

 

Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy EWANA Lingerie w celu obsługi witryny oraz podczas procesu dokonywania zakupu.

 

Wykorzystywane pliki cookies  mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny.

Pliki cookies nie mogą w żaden sposób wyrządzić szkody dla wykorzystywanego urządzenia oraz zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki nie zawierają także żadnych informacji, identyfikujących użytkownika strony.

 

Witryna www.ewana.com.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 

Pliki tymczasowe

Niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sklepu. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie oraz składanie zamówień, a także bezpieczne dokonywanie transakcji.

 

Pliki stałe

* funkcjonalne- służą do przechowywania informacji, takich jak: hasło, login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. Umożliwiają także przedstawienie użytkownikowi strony propozycji produktów, indywidualnie dopasowanych na postawie jego preferencji.

 

* statystyczne- dzięki tym plikom możliwe jest zbieranie informacji na temat korzystania ze strony, informacje te są przez nas wykorzystywane w celu optymalizacji działania witryny, zgodnie z preferencjami jej użytkowników.

 

* reklamowe- umożliwiają użytkownikowi witryny otrzymywanie reklamy, dostosowanej na podstawie jego indywidualnych  zainteresowań oraz preferencji.

 

* społecznościowe- umożliwiają integrację serwisów społecznościowych, z których korzysta użytkownik.

 

Blokowanie plików cookies

W każdym wypadku użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów- doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki. Brak takiej blokady oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na ich zapisywanie.

 

Google Analytics

Ważną grupę automatycznie gromadzonych plików cookies stanowią dane, dotyczące oglądalności stron,  gromadzone przez Google Analytics- powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych, udostępniany przez Google Inc. System Google Analytics może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google używa zebranych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów, dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług, związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Zgodnie z ustawą, każdy klient firmy EWANA Lingerie ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do administratora danych osobowych.

 

Przekazywanie danych osobowych

Z chwilą złożenia zamówienia, klient wyraża zgodę na przekazanie:

- danych osobowych, niezbędnych do wysłania paczki, podmiotom świadczącym usługi związane z realizacją zamówienia tj. firmom dostarczającym zamówione towary (np. firmy kurierskie, Poczta Polska itp.) oraz innym podmiotom, działającym na zlecenie EWANA Lingerie.

- danych osobowych, niezbędnych do zrealizowania płatności elektronicznych, podmiotom świadczącym usługi płatności online (Przelewy24).

 

Zasady korzystania z usługi newslettera

Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik ma prawo dopisania się do usługi newsletter także bez zakładania konta.

W celu świadczenia usługi newsletter, EWANA Lingerie pozyskuje od osób zainteresowanych adres email.

Użytkownik może podać tylko i wyłącznie email, który należy do niego, niedopuszczalne jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób, zapisujących się na usługę newsletter.

Od  chwili dopisania się do usługi newsletter, na wskazany adres email, EWANA Lingerie przesyłać będzie kolejne edycje newslettera. W sytuacji, gdy użytkownik nie dokonał zgłoszenia chęci korzystania z usługi newsletter- zobowiązany jest do powiadomienia o tym EWANA Lingerie,  wysyłając informację na adres sklep@ewana.com.pl.

Każdy użytkownik usługi ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany, bądź usunięcia podanego adresu email.

W celu usunięcia adresu email z bazy newslettera- należy przesłać informację do EWANA Lingerie na adres sklep@ewana.com.pl, z prośbą o usunięcie adresu.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi newsletter.

 

Zmiany polityki prywatności

EWANA Lingerie zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie.