Koszyk: (0) Razem: 0.00

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu EWANA
Regulamin sklepu PDF

1. SŁOWNICZEK

Sprzedający – EWANA Lingerie z siedzibą w Łodzi, przy ul. Taterniczej 33G, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG, posiadającą NIP: 7291007363

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia ale nie ukończyła 18 roku życia w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy - platforma internetowa, której administratorem jest Sprzedający, dostępna w domenie ewana.com.pl oraz ewana.pl, za pośrednictwem której Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

Konto - zgłoszony przez klienta i zapamiętany w systemie sklepu internetowego zbiór zasobów, w którym zapisane są dane Klienta oraz informacje o realizowanych umowach.

Towary – produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym.

Rejestracja – procedura zakładania konta przez klienta

Zamówienie - mające postać formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego, oświadczenie woli Klienta o przyjęciu oferty na wskazane Towary.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Postanowienia ogólne 

  Sklep internetowy istniejący pod adresem ewana.com.pl  jest własnością firmy „EWANA”, nr NIP: 729-100-73-63 z siedzibą w Łodzi przy ulicy Taterniczej 33G.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym ewana.com.pl

 

  Sklep ewana.com.pl zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

  Zamówienia przyjmujemy za pośrednictwem:

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:

a) realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) korzystania z usługi newsletter na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Podanie danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem jest warunkiem zawarcia umowy. Klient jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług. Podanie danych osobowych w celu korzystania z usługi newsletter jest dobrowolne.
 2. Administrator może przetwarzać dane osób udostępnione przez Klientów, w celu możliwości skorzystania z usług Administratora. Klient przekazując Administratorowi dane osób trzecich każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych Administratorowi.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności i Plików Cookies, stanowiącej załącznik tego Regulaminu. Klient ma możliwość zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na stronach Sklepu Internetowego (na przykład przy zakładaniu Konta, składaniu Zamówienia lub w Polityce Prywatności i Plików Cookies).

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

- posprzedażowej obsługi (np. obsługa reklamacji);

- zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;

- wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych).

 1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.


Regulamin szczegółowy 

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Konsumentów). Realizacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu) zwyczajowo w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Konsumenta lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Konsumenta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.
 2. Konsumentami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.
 3. Przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Konsumenta poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą adresu e-mail ( sklep@ewana.com.pl), bądź kontakt telefoniczny (42 637-30-64).
 4. Wkrótce po złożeniu zamówienia Konsument otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji, Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Sklep Internetowy ewana.com.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub w treści korespondencji e-mail, potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, weryfikacja negatywna może skutkować anulowaniem zamówienia przez Sklep.
 5. Sklep prosi Konsumenta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie.
 7. Płatności za zamówione produkty można dokonać przy odbiorze, przelewem tradycyjnym na konto sklepu internetowego ewana.com.pl, bądź poprzez płatności elektroniczne za pomocą serwisu Przelewy24.
 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
  1. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia,
  2. w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,
  3. w przypadku zamówień płatnych poprzez Przelewy24 - w chwili poprawnej autoryzacji płatności.
 9. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

10.  W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Konsument informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Konsument może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Konsumenta, Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu, bądź anulowania zamówienia.

 

11.  Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym ewana.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

 

12.  Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia, bądź anulowania zamówienia.

 

13.  Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

 

14.  Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów i dołączane do przesyłki z zamówionym przez Konsumenta towarem. Konsument ma prawo zażyczyć sobie niedołączanie do przesyłki szczegółowego zestawienia zawartości tejże przesyłki.

 

15.  Konsument może anulować złożone zamówienie telefonicznie (42 637-30-64) bądź e-mailowo pod adresem sklep@ewana.com.pl do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Sklep w stan pakowania.

 

16.  W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Konsument postanowią wspólnie inaczej.

 

17.  Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Konsumenta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z informacją o kosztach wysyłki, dostępną przy składaniu zamówienia. Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika, Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności, niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 

18.  Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie 10 dni bez podania przyczyn, składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest do pobrania pod poniższym linkiem: Formularz Zwrotu/Reklamacji

 

19.  W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów długotrwałego użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Dołączenie do paczki dokumentu sprzedaży będzie mile widziane. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania towaru przez Konsumenta.

 

20.  Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu internetowego ewana.com.pl, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie ewana.com.pl, w terminie do 10-ciu dni od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

 

21.  Sklep internetowy ewana.com.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny (42 637-30-64), bądź mailowy pod adresem sklep@ewana.com.pl

 

22.  Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.

 

23.  Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy ewana.com.pl pokrywa Sklep w limicie kwoty podanej poniżej. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Konsumentowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 11zł (słownie: jedenaście złotych). Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

 

24.  W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe lub kartę (w przypadku zamówień opłaconych kartą) w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.

 

25.  Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.